PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :
ADRESSE A LA NATION DE RAKOTOVAO RIVO

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :
ADRESSE A LA NATION DE RAKOTOVAO RIVO

Fanambaran’ny Filoham-pirenena misolo toerana, Rakotovao Rivo

Lapan’Ambohitsorohitra, faha 31 oktobra 2018

Ry Malagasy mpiray Tanindrazana amiko,

Faly miarahaba anareo ny tenako, mitsidika eran’ny tokonam-baravarana amin’izao fotoana
izao. Lavitra sy sarotra ny lalana nodiavina, betsaka ny manahirana, tiantsika ho vita
androany daholo ary voavaha sy ho tanteraka avokoa ny hetahetan’ny tsirairay. Izany no
nandrandraintsika rehetra.

Dingana lehibe ny vitantsika tamin’ny taona 2013 nahatontosa ny fifidianana filohampirenena
sy ireo solombavam-bahoaka. Tafaverina tao anatin’ny ara-dalana isika, ary natao
ny ezaka rehetra hanarenana ny firenena teo amin’ny lafiny sosialy, ekonomika… mbola tsy
tratra anefa ny tanjona.

Izany indrindra no hijoroako androany, tsy afaka hamela an’ity Tanindrazan-tsika ity hiverina
indray any amin’ny tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-drariny ny tenako amin’ny maha Filohampanjakana
ahy.

Amperiny mantsy ireo mpilatsaka ho fidiana, manatanteraka fampielezan-kevitra manerana
ny nosy, saingy mampalahelo anefa fa miara-dàlana amin’izany koa ny fambolena korontana
maro isan-karazany, toy ny fihantsiana, fanembatsembanana, hetraketraka sy
fifanandrinana, eny, hatramin’ny fikasihan-tànana aza.

Toa hita taratra ny olona sasany, mitarika ny famakivakiana ny firenena, mitarika adi-poko,
mamporisika na mamboly korontana eo amin’ny fiaraha-monina (fitsaram-bahoaka, vola
sandoka, fiantsiana mpitandron’ny filaminana…). Tsy mahasoa ary tsy mahatsara ny
firenentsika izany.

Ireny tranga rehetra ireny dia azo itarafana fa misy ny manao tsinontsinona ny soatoavina
malagasy sy ny fenitra repoblikana ary ny fitsipiky ny demokrasia. Tsy toe-tsaintsika izany
ary tena tsy mihevitra ny hetahetan’ny vahoaka maro an’isa izay miandrandra filaminana sy
fitoniana.

Ny hevitra mety tsy hitovy. Ny lalàna anefa iray ihany ary mihatra amin’ny rehetra. Koa tsy
aleo ve mifandresy lahatra ao anaty fifanajana hatrany mba tsy hananan-tsiny rahatrizay ?
Ny fanjakana dia mandray, ary handray ny fepetra rehetra hampirindra ny filaminana sy
hanajana ny lalàna velona.

Manao ny asa nankinin’ny lalàna taminy ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny
Fifidianana, na ny CENI, izay tompon’andraikitra voalohany amin’ny fikarakarana sy ny
fanantotosana ny fifidianana.

Miara-misalahy ihany koa izy amin’ny ratsamangaikan’ny Fitondrana isan-tokony, araka izay
andraikitra voafaritry ny didy aman-dalàna tandrify azy avy. Tsy ambaka izany ny Fitsarana
Avo momban’ny Lalam-panorenana, na ny HCC, sy ireo izay nomentsika ny fahefana sy
fitokisana ka efa eo amperin’asa avokoa. Omeo fitokisana ireo mpiray tanindrazana
amintsika.

Entanina ny olom-pirenena tsirairay mba hahay hanavaka izay heveriny hahasoa azy, satria
malalaka ny fanehoan-kevitra.

Ny fitondram-panjakana dia mitandro hatrany ihany koa ny hisian’ny fitovian-jo sy lenta ho
an’ireo kandidà 36 mandray anjara amin’izany fifaninanana masina izany. Tsy misy tombo sy
hala : izany hatrany no baiko sy toromarika efa nampitaina amin’ireo tompon’andraikitra
rehetra isan’ambaratongany.

Malalaka hoy aho ny fanehoan-kevitra, rehefa atao ao anatin’ny ara-dalàna sy ny fifanajana.
Izany indrindra no nandraisako sy nihainoako ireo rehetra manana fomba fijery hafa mikasika
ny zotra efa atrehina. Anisan’ireny ny vondron’ny kandidà nanambara ahiahy sy fitakiana.

Ny fandaminana dia efa notanterahina an-taonany vitsivitsy izay. Nanaja ny dingana rehetra
izany ka nahatonga ny firotsahan’izy 36 mianadahy. Hita ihany koa ny fanirian’ny vahoaka
hisitraka ny zony araka ny tetiandro voafaritra. Tokony handrisika ny rehetra izany hiatrika ny
fifidianana afaka herinandro.

Tsy lavina fa mety misy ny indrokelin’ny mpandrafitra. Re avokoa ny antso momba izany.
Maro amin’izy ireny anefa no mitaky fandaminana lavitr’ezaka. Fotoana manan-tantara
hirosoana izao, ary izay hevitra hanatsarana ka hanasoa ny Tanindrazana, dia azo raisina
hatrany mba hotanterahin’ny mpitantana ny firenena rahampitso, ao anatin’ny teny hierana.

Eo amin’ny antomotr’ezaka kosa anefa, dia misy hatrany ny azo tandrovina tsara. Koa
miantso ny mpandray anjara rehetra amin’ity sehatry ny fifidianana ity ny tenako, ianareo
kandidà, ianareo fiaraha-monim-pirenena sy fikambanana maro samihafa, ianareo mpanaramaso,
ary indrindra ireo rantsa-mangaika rehetra voakasik’izany, mba handray ny anjara
andraikitra, sahaza sy tandrify anareo tsirairay avy.

Mamporisika ireo kandidà hametraka ny olony any amin’ireo rafitra rehetra mba hanara-maso
ny fizotry ny fikarakarana ny fifidianana, ka hampahafantatra ny fahefa-mahefa ny zava-misy.
Efa voafaritry ny lalàna rahateo ny fampiharana izany.

Ekena, hoy aho, fa tsy misy akory ny tonga lafatra. Tsy azo hodian-tsy hita koa anefa fa maro
ny dingana vita ary efa mipetraka ny arofanina rehetra hisian’ny mangarahara. Ny tanjona dia
ho fifidianana tony sy milamina no hatrehintsika, ka hanajan’ny rehetra ny safidim-bahoaka.
Tsy ho tampohin’ny faharesena koa anefa, satria aoka ho fantatsika, fa toy ny fifaninanana
rehetra ihany ny fifidianana. Ny vahaoka masimandidy no aoka haneho ny heviny ankalalahana.
Mitaky ny fahatsiarovan-tena sy ny fahendren’ny mpisehatra rehetra izany. Ny
faniriantsika dia ny mba hanana filoha voafidim-bahoaka, eken’ny rehetra, ary hanao
fianianana amin’ny volana Janoary, taona 2019.

Manao soroka miara-milanja amintsika ihany koa ireo mpiara-miombon’antoka iraisampirenena,
izay manampy amin’ny fampanjariana ny demokrasia sy ny fanamafisana orina
izany. Manan-danja tokoa amin’izy ireo mantsy ny dingana efa tontosa, ka hahafahan’i
Madagasikara hifantoka amin’ny fampandrosoana maharitra sy tsy mialonjafy. Rian’aratra
miabo ny Demokrasia eto Madagasikara ary samy mitondra ny anjara birikiny ny rehetra, ka
mandrary am-paharetana an’izany.

Mila tsiahivina ve fa ho sitraky ny mpiray tanindrazana ary ho derain’izao tontolo izao isika,
raha mahatanteraka izao fifidianana izao, lavitry ny raorao, ka hahazoana miroso tsy misy
hatak’andro amin’ny fanabeazam-boho ny asa fampandrosoana ?

Mino aho fa miombom-pijery amin’izany koa isika olom-pirenena tsirairay avy. Fandresena
lehibe ho an’ny firenentsika sy ho anao ry Vahoaka Malagasy, ny fahatontosan’ny fifidianana.
Koa, miantso ny mpifidy rehetra ny tenako hanefa ny adidy amin’ny alarobia 07 novambra ho
avy izao, handray ny andraikitra handrotsa-bato, araka ny feon’ny fieritreretany, satria ny
safidinao no hamaritra ny ho avin’ny Tanindrazana iombonana, ary ny fahalavorarian’ny
fifidianana dia fandresen’ny Malagasy rehetra.

Hizotra am-pilaminana anie ity herinandro ankatoky ny fifidianana ity ! Mendrika izany isika
Malagasy, masina ny tanindrazantsika.

Samia ho tahian’Andriamanitra.

Discours (MG) – PRM – 31102018